Zagrebačka burza

učitavam
Tečajevi Akademije u listopadu:
 

12.10.2017. - Financijski izvještaji u investiranju

24.10.2017. - Usklađenost - uvod i u bankama

26.10.2017. - Porezna pitanja tržišta

30.10.2017. - Primjena ZTK i ZOPDD

RSS Novosti
ispiši
Zakonski i drugi propisi
 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Zagrebačke burze d.d. su sljedeći:
 

 1. Zakon o tržištu kapitala (NN 88/08)
 2. Ispravak Zakona o tržištu kapitala (NN 146/08)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 74/09)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 54/13)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 159/13)
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 18/15)
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 110/15)
 8. Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala (NN 123/2016)
 9. Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN 19/15)
 
 1. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze (NN 32/14)
 2. Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (NN 155/13)
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (NN 41/16, 2/17)
 4. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (NN 117/13, 32/14)
 5. Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi (NN 85/13)
 6. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN 05/09)
 7. Uredba Komisije (EZ) br. 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s obvezom vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnosti tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata za trgovanje i određenim pojmovima za potrebe navedene Direktive

 1. Odluka o obliku i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja
 2. Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine (NN 47/11)
 3. Informacije koje je izdavatelj dužan minimalno objaviti u međuizvještaju poslovodstva
 4. Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda
 5. Uredba (EZ) br. 297/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1606/2002 o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 1. Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja (NN 05/09 i 85/13)
 2. Uputa o obliku i sadržaju objava povlaštenih informacija sukladno Zakonu o tržištu kapitala
 3. Smjernica izdavateljima municipalnih obveznica
 4. Pravilnik o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnji na zlouporabu tržišta (NN 05/09)
 5. Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama (NN 05/09)
 6. Uredba Komisije (EZ) br. 2273/2003 od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za programe otkupa i stabilizacije financijskih instrumenata
 7. Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ
 8. UREDBA (EU) 2016/1011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014
 9. UREDBA (EU) 2016/1033 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira

 1. Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (NN  67/2016)
 2. Notifikacija odobrenih prospekata nadležnim tijelima država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/301 оd 30. studenoga 2015. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (Tekst značajan za EGP)
 4. Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa
 5. Uredba Vijeća (EZ) br. 1787/2006 od 4. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti i o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa
 6. Uredba Komisije (EZ) br. 211/2007 od 27. veljače 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi s financijskim informacijama u prospektima, u slučaju kad izdavatelj ima složenu financijsku povijest ili je preuzeo znatnu financijsku obvezu
 7. Uredba Komisije (EZ) br. 1289/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje
 8. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 311/2012 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje
 9. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 486/2012 od 30. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu oblika i sadržaja prospekta, osnovnog prospekta, sažetka i konačnih uvjeta te u pogledu zahtjeva za objavljivanje
 10. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 862/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu informacija o suglasnosti za korištenje prospekta, informacija o temeljnim indeksima i zahtjeva za izvješćem koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori
 11. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 759/2013 оd 30. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu zahtjeva za objavljivanje za konvertibilne i zamjenjive dužničke vrijednosne papire
 12. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 382/2014 оd 7. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje dopuna prospekta
 13. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1604 оd 12. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje (Tekst značajan za EGP)

 1. Zakon o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 36/09)
 3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 108/12)
 4. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4469/2008 i dr. od 8. srpnja 2013. (NN 90/13)
 5. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2470/2010 i dr. od 9. srpnja 2013. (NN 99/13)
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 148/13)
 
 1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 34/99)
 3. Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 34/99) (NN121/99)
 4. Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000. (NN 52/00)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 118/03)
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/07)
 7. Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 146/08)
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 137/09)
 9. Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst) (NN 152/11)
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/12)
 11. Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima (NN 68/13)
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15)
 
 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) – u vezi s člankom 311., 315. i 331. Zakona o tržištu kapitala
 
Ostale zakonske i podzakonske propise koji uređuju tržište kapitala u Republici Hrvatskoj možete pronaći na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Dokumenti koje objavljuje ESMA (European Securities and Markets Authority) dostupni su na internetskoj stranici www.esma.europa.eu.


 
Top 5 po prometuTop 5 najboljihTop 5 najlošijih
HT1.074,10 170,20
VLEN830,13 15,51
ATPL544,20 480,00
RIVP343,96 45,39
AUHR160,38 710,00
DDJH104,51 40,59
PODR90,34 301,00
ADRS267,09 445,00
ULPL51,10 153,00
LRHC49,45 1.789,00
Kratki izvještaj za 19.10.2017
Sveukupni promet3.777.317 Kn
Redovni promet3.777.317 Kn
Dionice 3.777.317 Kn
Obveznice 0 Kn
Strukturirani 0 Kn
Blok promet0 Kn
OTC promet0 Kn

CROBEX®-0,48%1.845,13
CROBEX10®-0,56%1.086,12
CROBEXplus®-0,05%1.164,25
CROBEXtr®-0,48%1.163,13

više

CE Enter logo